Jobb och företagande

Vi vill

 • att de som är arbetslösa mer än 20 dagar ska hjälpa till under några timmar varje dag inom vård, omsorg och skola.
 • införa en tjänstegaranti då kommunen garanterar att ett ärende hanteras inom en viss tid.
 • utöka satsningen på yrkesutbildning för vuxna, s.k. yrkesvux.
 • fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och företag.
 • verka för att intresset hos bygdens företag att ordna praktikplatser och feriearbete för ungdomar/arbetslösa och nyanlända ökar.
 • att företagen är delaktiga i ett tidigt planeringsstadium när viktiga planer och strategidokument utformas.
 • införa ett handlingsprogram för att förbättra företagsklimatet.
 • arbeta fram en strategi för att utveckla centrumhandeln.
 • att det finns en väl utbyggd och fungerande infrastruktur.
 • satsa på ett inflyttarprojekt där kommunen, näringsliv och bostadsföretag marknadsför Ulricehamns kommun genom olika kanaler samt på större mässor.
 • att kommunen informerar företagen om kommande upphandlingar samt att dessa utformas så att mindre företag har möjlighet att delta.
 • att det finns en hög planberedskap för mer byggklar mark för bostäder och företag runt om i vår kommun.
 • att Ulricehamns kommun ska vara det givna valet för företagsetableringar.

 

Lång version

Kommer inom kort.