Kommunikationer

Vi vill

  • verka för att Götalandsbanan byggs snarast och att höghastighetstågen ska stanna i Ulricehamn.
  • utveckla kollektivtrafiken inom och utom kommunen.
  • att det ska vara fritt för alla att resa med buss inom kommunen under lågtrafik. Bättre fullsatta bussar än tomma bussar.
  • förenkla för högskolestuderande att bo kvar i Ulricehamns kommun.
  • använda och vårda gjorda investeringar på ett ansvarsfullt sätt.

 

Lång version

En bra och utbyggd kollektivtrafik ger kommuninvånarna möjlighet att delta i samhällslivet i form av arbete, skola, vård, kultur, nöjen och andra aktiviteter. Kollektivtrafiken är viktig för många, men absolut nödvändig för de unga som ännu inte blivit myndiga eller de människor som saknar körkort eller bil eller de äldre som inte längre har de fysiska förutsättningarna och köra bil. För de som bor utanför centralorten och saknar tillgång till egen bil är en fungerande kollektivtrafik A och O. För dem är kollektivtrafikens främsta uppgift att tillgodose det grundläggande transportbehovet. Risken för isolering är annars stor, då övrig samhällsservice i många fall försvunnit.

Att resa kollektivt är bra ur flera aspekter. En kollektivtrafik som nyttjas både till arbetsresor och skolskjutsar ger positiva effekter på miljön. Det kollektiva resandet ger vinster i form av lägre koldioxidutsläpp, ökad trafiksäkerhet, mindre buller och trängsel och minskat vägunderhåll. Ulricehamns kommun är en kommun med stor utpendling, vilket gör att det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar på bästa möjliga sätt för att möjliggöra pendling. Kommunen har en relativt väl utbyggd kollektivtrafik, men den kan stärkas ytterligare med ökad turtäthet, Götalandsbanan och ett nytt resecentrum. En Götalandsbana med höghastighetståg som stannar i Ulricehamn skulle göra kommunen än mer attraktiv att bo i. För de boende i Ulricehamns kommun skulle större arbetsmarknadsregioner skapas och tillgängligheten på antalet utbildningsplatser skulle öka markant.

Nya Ulricehamn vill att det ska vara fritt att resa kollektivt under lågtrafik. De stora vinnarna på det här skulle bli miljön, låginkomsttagarna, förskolan och skolorna. Beläggningen under lågtrafiken skulle öka samtidigt som antalet resande under högtrafiken troligtvis skulle minska. Bättre fullsatta bussar än tomma bussar är vår devis. Med en fri kollektivtrafik under lågtrafik skulle man kunna åstadkomma en jämnare användning av kollektivtrafiken över hela dagen. Om fler skulle välja att resa kollektivt istället för med bil, skulle utsläppen och olyckorna minska. Nya Ulricehamn ser kollektivtrafiken som en viktig faktor i strävan mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

Redan idag erbjuds studenter som bor och är folkbokförda i Ulricehamns kommun och som studerar på heltid och dagpendlar till högskolan en rabatt motsvarande halva kostnaden för periodkortet. Nya Ulricehamn vill att kommunen står för hela kostnaden för periodkortet under hela utbildningstiden. Vi tror att fler skulle välja att bo kvar i kommunen och när de arbetar extra under studierna stannar skatteintäkterna kvar i vår kommun.