Kultur

Vi vill

  • värna och prioritera kulturen.
  • att det byggs ett kulturcentrum i Stureparken med bl.a. bibliotek, café, utställningshall (olika utställningar, teman och tidsepoker), konsthall och föreläsningssal som har öppet sju dagar i veckan. Genom ett utökat samarbeta med turistbyrån, STUBO och kommunen kan vi hålla öppet fler dagar..
  • bibehålla biblioteksfilialerna och utlåningsstationerna på landsbygden samt se över om öppettiderna behöver utökas.
  • att musikskolan skall vara kvar i sina befintliga lokaler på Bogesundsskolan.

 

Lång version

Kulturen har under lång tid fått stå tillbaka i kommunen och har varit ett sorgebarn under de senaste mandatperioderna. Nu är det dags att prioritera kulturen. Nya Ulricehamn (NU) menar att kulturen är viktig för människors välbefinnande och hur man uppfattar Ulricehamn som kommun. I den växande och framåtsträvande kommunen vill NU att det ska finnas en fysisk, kulturell och social miljö som främjar invånarnas livskvalitet.

Tanken på att placera ett nytt bibliotek i Stureparken är inte ny och det är också det placeringsalternativet som NU förordar. Däremot ser vi hellre att det byggs ett kulturcentrum, som sticker ut både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Fördelarna är att det är kommunens mark (vilket påverkar tidsaspekten och ekonomin positivt), bygget kan utformas från grunden och kommunen behöver inte invänta eller ta hänsyn till ICA:s framtida satsningar. Placeringen i Stureparken innebär också att parkeringsmöjligheterna vid ICA bevaras, vilket främjar handeln samt att det blir ett attraktivare centrum genom att ICA-byggnaden inte byggs ut mot sjön. Samtidigt finns även möjligheten, att om intresse finns, att bygga till mer affärsyta på ICA:s takparkering, vilket skapar bättre förutsättningar för kommuninvånarna att handla mer på hemmaplan.

Ett kulturcentrum ska vara en modern social mötesplats för samtal, gemenskap, upplevelser, aktiva verksamheter och ett livslångt lärande. I byggnaden ska det finnas ett nytt modernt bibliotek med café som förutom det traditionella biblioteket har digitala lärmiljöer, studierum, forskarrum, skapande verkstäder samt anordnar olika arrangemang. Här kan med fördel turist- och samhällsinformation finnas, vilket stämmer väl överens med bibliotekens roll som demokratisk plattform. Vidare i byggnaden ska det finnas en utställningshall (med skiftande museiutställningar från olika teman och tidsepoker från vår historia), en konsthall (där lokala och externa konstnärer kan visa upp sina verk) och en föreläsningssal likt en amfiteater.

När biblioteksdelen projekteras måste man beakta att man bygger biblioteket anpassat till en föränderlig värld, där antalet fysiska böcker minskar och allt fler media konsumeras digitalt. NU vill ha ett kulturcentrum för bibliotek, kulturarrangemang och samhällsdebatter, som kan vara ett offentlighetens vardagsrum. NU vill utveckla kulturens roll i folkhälso- och friskvårdsarbetet. Låt kulturen bli en del av Ulricehamns varumärke och ytterligare ett ansikte utåt!