Lärandet

Vi vill

 • att skolorna i Ulricehamns kommun ska vara bäst i landet.
 • att varje barn ska få det stöd som det har rätt till enligt skollagen.
 • genomföra en kompetensutvecklingsinsats för att säkra en hög kvalité inom lärandet!
 • att pedagogerna ska arbeta med det som de är utbildade till. Därför vill vi få in volontärer i verksamheten som kan göra det arbete som inte pedagogerna ska göra.
 • utvärdera och se över skolans organisation.
 • se över den resursfördelnings- och inkluderingsmodell som Ulricehamns kommun använder sig av.
 • att skolor/skolområden ska drivas som resultatenheter/intraprenad för att skapa en lokal förankring där rektor som pedagogisk ledare får ett eget ansvar tillsammans med personalen.
 • läroplanssäkra våra läromedel – därför behöver en extra läromedelssatsning göras så att de uppfyller de nya läroplanernas intentioner!
 • att underhållet av skolornas inom- och utomhusmiljö måste prioriteras!
 • se över frisöksavtalet inom Sjuhärads Kommunalförbund.
 • att resurserna ska finnas under ordinarie läsår, olika typer av lovskolor är att betrakta som ett misslyckande.
 • se fler pedagoger i stora klasser och färre antal barn i grupperna på förskolan.
 • att skolorna i kommunen ska ligga i framkant av digitala lärmiljöer.

 

Lång version

Våra barn och ungdomar är det finaste vi har. De kommer snart ta över stafettpinnen och vara spjutspetsen och framtiden. Därför ska de också få den bästa starten i livet. Därför vill Nya Ulricehamn utveckla lärandet i Ulricehamns kommun. Välutbildade, skickliga och engagerade pedagoger är den i särklass viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas. Därför vill vi att pedagogerna ska få vara pedagoger och arbeta med det som de är utbildade för. Allt för att säkerställa en hög kvalité inom lärandet.

 

Vi kan inte finna oss i att vår kommun placerar sig i botten i olika jämförelser. Att ligga på plats 200 av 290 kommuner är allt annat än bra. Betydligt fler elever ska nå målen i skolan än vad som sker idag. Vi kommer långsiktigt och målmedvetet arbeta för att Ulricehamns kommuns ska ligga i toppen i de olika jämförelserna.

 

Vi har idag en hög andel utbildade lärare som undervisar i våra skolor i kommunen, men alla har inte rätt kompetens för de åldrar och de ämnen som de undervisar i. Därför vill vi genomföra en utbildningsinsats, där lärare som behöver läsa upp eller bredda sin behörighet alternativt kompetensutveckla sig inom områden där det råder brister (ex. spanska, musik, slöjd, engelska) ska ges ekonomiska förutsättningar för att kunna göra det.

 

Under mandatperioden kommer vi inte medverka till att några välfungerande skolor i Ulricehamns kommun läggs ned. En god kvalité på utbildningen kostar pengar. Det är kvalitén (elevernas välmående och resultat) som kommer i första hand.

 

Kommunen bygger en ny jättelekpark för 4 miljoner kronor (varav kommunen står för 3 miljoner kronor), vilket kommer att skapa fantastiska möjligheter för barn och ungdomar. Samtidigt är det viktigt att se till att underhållet av skolans inom- och utomhusmiljö sköts om på ett bättre sätt. Dagligen används t.ex. skolgårdarna, men där har på många skolor ingen upprustning skett.

 

Nya läroplaner borde ha inneburit ökade läromedelsanslag. Dessvärre har inte läromedelsanslagen gått hand i hand med de prisökningar som har varit. Det har lett till att skolorna indirekt har fått minskade anslag. Därför vill vi göra en storsatsning på nya läromedel, så att de är Lgr11-säkrade, samt att inom denna satsning se till att Ulricehamns kommun ligger i framkant vad gäller digitala lärmiljöer.